Ambtsdragerverkiezing 

In kerkklanken die eind september wordt verspreid, worden gemeenteleden opgeroepen om namen in te dienen van gemeenteleden die geschikt worden gevonden om toe te treden tot het ambt, en zitting te nemen in de kerkenraad. Om hier nu al aandacht voor te vragen hoopt de kerkenraad dat u overdenkt welke gemeenteleden leden u hiervoor zou voordragen en mogelijk wilt u zelf wel een termijn zitting nemen in de kerkenraad. Misschien denkt u wel dat is niets voor mij maar…. 

Buiten alle onderstaande formele zaken is het vooral een verrijkende en dankbare taak om in de Hervormde gemeente Beekbergen je steentje bij te dragen. Juist de onderlinge verbondenheid en inzet is zo goed om onze gemeente toekomst te geven. We maken daarbij graag gebruik van ieders talenten. Vaak besef je zelf niet dat je zoveel kan betekenen maar iedereen doet ertoe in de gemeente van Christus.    

Om u een indruk te geven van de samenstelling van de kerkenraad en de ambten deel ik u enige informatie die u ook kunt vinden ook de website van PKN Nederland. 

Uit hoeveel leden moet een kerkenraad minimaal bestaan? 

Een kerkenraad heeft minimaal zeven leden: een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen. 

Veel gemeenten kampen met een gebrek aan ambtsdragers, ook wij.  Vooral ouderlingen zijn moeilijk te vinden. We zien met zijn allen op tegen het ambt. We weten er geen raad mee in onze tijd. Besturen op zichzelf is al een hele klus. Welke meerwaarde heeft het ambt? En wie is hiertoe bekwaam? Bovendien willen we ons niet meer voor lange tijd binden.  
De oplossing zoeken we vaak in een kleinere kerkenraad met daaromheen een flexibele schil van vrijwilligers die voor projecten of deeltaken kunnen worden ingezet. Een prima model, wat ook in onze gemeente dmv taakgroepen wordt ingevuld. Het stimuleert de betrokkenheid van gemeenteleden en stelt de kerkenraad in staat zich tot de hoofdzaken te beperken. 

Wie zitten er in een kerkenraad? 

Een gemeente in de Protestantse kerk kan niet zonder een kerkenraad. Wij vormen een presbyteriale kerk, waarin vanouds de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium (letterlijk: vergadering van oudsten), ofwel de kerkenraad. Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Zij werken niet los van elkaar. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen. Onze kerk is niet van de eenhoofdige leiding. Zij krijgt gestalte in het collegiale verband van de ambten. 

In de kerkorde worden de kaders gesteld waaraan elke gemeente minimaal moet voldoen, ongeacht haar situatie of context. Zo dient een kerkenraad allereerst te bestaan uit alle ambten. Dan kan aan alle basistaken van een gemeente inhoud worden gegeven: prediking van het Evangelie, viering van de sacramenten in de eredienst, dienst van de gebeden, missionaire arbeid, diaconaat, herderlijke zorg, geestelijke vorming en de zorg voor de financiën. 

Op dit moment onderscheidt de kerk drie ambten: predikant, ouderling en diaken. Een specialisatie binnen het ambt van ouderling is de ouderling-kerkrentmeester die belast is met beheerstaken. Deze specifieke deskundigheid kan in de kerkenraad niet worden gemist. Bovendien horen beleid en financiën bij elkaar. Vandaar dat de kerkorde de ouderling-kerkrentmeester als vierde ambt apart benoemt. 

In de kerkenraad moeten deze vier ambten dus worden vervuld. Met minder kan men niet toe. Maar gezien het takenpakket van een gemiddelde gemeente is vier ambtsdragers eigenlijk te weinig. 

Vandaar dat het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad is gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen. Zo krijgt ook het collegiale aspect ook binnen een ambt gestalte. 

Op het moment is binnen onze gemeente dit minimum nog niet bereikt maar komt wel in zicht wanneer er geen gemeenteleden opstaan die bereid zijn om de komende jaren een ambt in te vullen.  Als voorbeeld noem ik het college van diakenen. Op het moment bestaat het college van diakenen uit 4 personen. Van 2 diakenen loopt dit jaar de ambtstermijn af. Ook zijn/ontstaan er vacatures voor ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters. 

Wilt u meer weten over de ambten? Zie https://protestantsekerk.nl/thema/kerkenraad/  

of vraag een persoonlijk gesprek aan met Ben van Gils of één van de andere kerkenraadsleden. Het zou heel fijn zijn als we iets voor elkaar kunnen betekenen maar vooral voor de kerkelijke gemeente van Beekbergen!  

Jan Vijfhuizen. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s