Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het College van Kerkrentmeesters heeft kerkordelijk vastgestelde taken en bevoegdheden die hieronder staan vermeld en wordt niet aangestuurd door de Kleine Kerkenraad. Het college telt 6 leden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
– het zorg dragen voor de geldwerving;
– het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek,
het belijdenisboek en – indien aanwezig – het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.

Met het oog op deze taak zijn de ouderlingen-kerkrentmeesters vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg.

Kerkelijk bureau

Op het kerkelijk bureau vindt o.m. de ledenadministratie plaats, de administratie van de kerkelijke bijdragen en de financiële administratie. Ook worden de toezeggingen en ontvangsten van kerkbalans geregistreerd. Verder worden collecten en collectebonnen verwerkt en wordt de financiële administratie bijgehouden. Talloze andere zaken worden door dit bureau behartigd.
Gemeenteleden kunnen op het kerkelijk bureau terecht met hun vragen, opmerkingen en suggesties tijdens de bezoektijden op maandag van 9.00 tot 12.00 uur.
Het kerkelijk bureau is gevestigd in kerkelijk centrum “Het Hoogepad”, Papenberg 5. tel. 055-506 26 08.
Het postadres is: Kerkelijk Bureau, Postbus 33, 7360 AA Beekbergen.
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdegemeentebeekbergen.nl.
Informatie: J.W. Bakkenes, tel.506 14 09, e-mail: f2hbakkenes99@hetnet.nl

Financiën

Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
Rabobank: NL87 RABO 0306 0000 24

Kerkbalans, solidariteitskas, Kerkklanken en najaarszendingscollecte
ING: NL56 INGB 0004 3336 51

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel met de volgende waarden:
– kaarten van 20 bonnen van € 0,65 voor € 13,-
– kaarten van 20 bonnen van € 0,90 voor € 18,-
– kaarten van 20 bonnen van € 1,25 voor € 25,-
U kunt ook collectebonnen bestellen door een veelvoud van de bedragen hierboven over te maken op de bankrekening van de kerkrentmeester (zie hierboven) onder vermelding van het aantal kaarten en uw adresgegevens. Dan worden de kaarten u per post toegestuurd.

Scipio

U kunt bijdragen aan de collecte via de Scipio-app. Hoe dat werkt ziet u in het filmpje.

Eenmalige en periodieke bijdragen

Voor schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u zich wenden tot uw notaris of voor inlichtingen hierover bij het kerkelijk bureau.
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voor-waarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op http://www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een schenking vanaf € 100 per jaar.

Uw kerkelijke bijdrage voor Kerkbalans als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.
Tip: Neem ook uw collectebonnen op in uw periodieke gift.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau of één van de leden van ons College.
Het ANBI nummer van de Hervormde Gemeente Beekbergen is 002531197

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.
Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau of één van de leden van ons College.