Ouderlingen

De Here Jezus is de Goede Herder. Hij zorgt voor zijn schapen. Hij vraagt van de schapen onderling dat ze ook naar elkaar omzien. Daardoor laat Hij namelijk ook een deel van zijn zorg merken. Dit omzien naar elkaar in naam en opdracht van de Goede Herder noemen we pastoraat.

Pastoraat is een roeping voor de hele gemeente. Het gebeurt deels spontaan, als gemeenteleden elkaar opzoeken of spreken. Naast het spontane is er ook het georganiseerde pastoraat. Hierbij kun je denken aan huisbezoeken door de ouderlingen of aan crisispastoraat door de predikanten. Zij zijn onder andere voor deze speciale roeping in het ambt bevestigd. Contactpersonen helpen de wijkouderlingen met het bezoekwerk en vormen met hen de wijkteams.

Wat mooi om elkaar in moeilijke situaties eraan te helpen herinneren dat er een Herder is! Of om eenvoudig iets van de betrokkenheid van deze Herder te mogen uitbeelden in betrokkenheid op een ander. De aanspraak en de aandacht van medeschapen blijft belangrijk om met elkaar als kudde van de Goede Herder in de richting van Zijn Koninkrijk te leven en te blijven leven. Of soms opnieuw die richting te ontdekken.

Elke wijk heeft een pastoraal team bestaande uit een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, leden van de HVD enn enkele contactpersonen.

Voor de gegevens van uw wijk kunt u de gemeentegids raadplegen. Voor de contactgegevens van het pastorale team kunt u ook de scriba benaderen.