Missie en visie

Kern
De Hervormde Gemeente Beekbergen is een gemeenschap die door Woord en Geest leeft vanuit het geloof in God de Vader en in Zijn Zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Zij volhardt in het gebed en zij heeft oog en hart voor de mensen in het dorp en daarbuiten.

Missie
De Hervormde Gemeente Beekbergen brengt gelovigen en geïnteresseerden samen rond de boodschap van de bijbel, in een gemeenschap die onderdak biedt aan jong en oud.

 1. Zij handelt in het licht van de belofte van God de Vader, de verlossing door Jezus Christus en de leidende kracht van de Heilige Geest.
 2. In de overtuiging dat vruchtbaar geloven meer dan een individuele aangelegenheid is, werkt zij voortdurend aan een gemeente die een veilige plek is voor ieder die wil vieren, bidden, vragen, dienen en ontmoeten.
 3. Zij is zich bewust van ontwikkelingen in de samenleving en stelt zichzelf ten doel om van de christelijke boodschap te getuigen die relevant is voor alle mensen.
 4. Vanuit een maatschappijbewuste instelling zoekt zij wegen om betrokken te zijn bij mensen die het sociaal, economisch of anderszins moeilijk hebben of begeleiding zoeken.

Visie
De Hervormde Gemeente Beekbergen wil haar doel en roeping op de volgende manier handen en voeten geven.

 1. In de gemeente wordt de boodschap van de bijbel blijvend verteld en uitgelegd in prediking, catechisatie en kringen. Deze boodschap is het hart van de gemeente en de toetssteen voor het gemeenteleven. De eredienst heeft een centrale plaats in het gemeenteleven. Bij onze identiteit hoort een duidelijke boodschap in samenhang met een gevoel voor de pastorale context.
  • We hechten groot belang aan goede catechese waarin het evangelie wordt uitgelegd en onderwezen.
  • We stimuleren en ondersteunen gemeenteleden om ook zelf bezig te zijn met het Woord van God.
 2. Om een veilige plek te zijn voor ieder
  • verdelen we de taken zo veel als mogelijk talentgericht: de juiste mensen op de juiste plaats. We gebruiken een plek en ordening die ondersteunend is aan de gemeente, waarin helder is wie wat doet en waarin niet te veel aandacht uitgaat naar randzaken.
  • organiseren we vormen van gemeentezijn en gemeenteactiviteiten die passen bij de diversiteit (leeftijd, geloof) van betrokkenen.
  • schenken we, zonder uitsluiting van anderen, in het bijzonder   aandacht aan jeugd en jonge gezinnen.
  • zoeken we passend onderdak/gebruik van ruimten waarin ontmoeting mogelijk is en waarin de gemeente tot haar recht komt.
  • stimuleren we saamhorigheid, pastoraal omzien en aandacht voor elkaar binnen de gemeente.
 3. We zetten ons in voor een open en zichtbare kerk, een kerk voor iedereen.
  • We stellen ruimten beschikbaar voor activiteiten in het dorp.
  • Wij zijn waar de mensen zijn (basisscholen, ouders van kinderen, jeugdclubs)
  • We bieden vormen aan om de boodschap van de bijbel toegankelijk te maken voor mensen die de traditionele kerkelijke taal en gebruiken niet of minder goed begrijpen.
  • We staan in rapport met de culturele/maatschappelijke context.
 4. Onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet, met open oog voor nieuwe ontwikkelingen waar onze gemeente een rol in kan spelen.
  • We bieden begeleiding aan op diverse terreinen waaronder ouderen- en ziekenzorg, budgethulp, WMO.
  • We gaan in gesprek met en bieden hulp aan mensen in nood.
  • Onze betrokkenheid betreft niet alleen mensen in Nederland en in onze directe omgeving, maar strekt zich ook uit tot het buitenland.
 5. We werken aan diaconaal bewustzijn.