Diaconie

De diaconie heeft kerkordelijk vastgelegde taken en bevoegdheden en wordt niet aangestuurd door de kleine kerkenraad. De diaconie is een zelfstandig onderdeel en bezit rechtspersoonlijkheid.

De diaconie is bereikbaar via diaconie@hervormdegemeentebeekbergen.nl.

De diaconie heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2020-2024.

De diaconie telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Vanuit een maatschappij bewuste instelling zoekt de diaconie van de Hervormde Gemeente Beekbergen wegen om betrokken te zijn bij groepen die sociaal, economisch of anderszins buiten de boot vallen.

Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. ‘Voor zover je het aan hen – de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan heb je het aan Mij gedaan’, zegt Jezus. Het komt er op aan die roepstem te horen en het hart te laten spreken. Overal in de samenleving komen we hen tegen in wie wij Jezus herkennen. De inrichting van de maatschappij staat momenteel ter discussie en daarmee de rol van de overheid en maatschappelijke organisaties. Kerken komen daarbij vaak opnieuw in beeld. Zij worden bovendien uitgedaagd deel te nemen aan het debat over de goede samenleving. Daarnaast ligt er een taak voor diakenen de gemeente te stimuleren om dat te doen waar de kerk van huis uit goed in is: zorg voor de medemens, in welke vorm dan ook. Zij zal dat doen ‘in Jezus’ naam’. Soms alleen, soms met bondgenoten buiten de kerk of door aan te sluiten bij lopende initiatieven. Het is verheugend hoeveel mensen buiten de kerk zich inzetten voor hun medemens. Dat nodigt uit tot samenwerken.

Onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet, met open oog voor nieuwe ontwikkelingen waar onze gemeente een rol in kan spelen.

 1. We bieden begeleiding aan op diverse terreinen waaronder ouderen- en ziekenzorg, budgethulp, WMO.
 2. We gaan in gesprek met en bieden hulp aan mensen in nood.
 3. Onze betrokkenheid betreft niet alleen mensen in Nederland en in onze directe omgeving, maar strekt zich ook uit tot het buitenland.
 4. We werken aan diaconaal bewustzijn

Het beleid van de diaconie komt tot uitdrukking in onderstaande (jaarlijkse) activiteiten:

Het 40 dagen-project is een jaarlijks te bepalen project in de vastentijd, aangereikt door Kerk in Actie.

Gedurende de 40 dagen wordt er op 3 zondagen voor dit doel gecollecteerd door de diaconie. De ZWO-cie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verzorgt in afstemming met de diaconie de informatie rondom de collectezondagen in de diensten en in het kerkblad.

Op dankdag organiseert de diaconie de jaarlijkse fruitgroet naar zieken (iedere leeftijd) en ouderen. Dit gebeurt in samenwerking met de HVD.

Voor de oudere gemeenteleden wordt in december een kerstmiddag gehouden in het Hoogepad. De gemeenteleden worden daaraan herinnerd door een aankondiging in het kerkblad.

Diaconaat voor jongeren en diaconaat door jongeren (Jeugddiaconaat)

Samen werken met anderen die binnen onze gemeente betrokken zijn bij de jeugd, zoals de jeugdouderling, de kindernevendienstleiding en de predikanten. Daarbij is het van belang activiteiten op elkaar af te stemmen, ervaringen en problemen met elkaar uit te wisselen.

Het inventariseren van de doelgroep; met andere woorden, helder in kaart brengen welke jongeren en kinderen er binnen onze gemeente zijn, welke behoeftes zij eventueel hebben, welke activiteiten hen mogelijk kunnen aanspreken.

De diaconie ondersteunt de twee jaarlijkse Jongerenreis. Daarnaast worden jongeren ingeschakeld bij het collecteren in de diensten.

De diaconie sponsort voor elke leeftijdsgroep een kind van Compassion, de  verschillende leeftijd groepen verzorgen het schriftelijk contact met de sponsorkinderen.

Jeugddiaconaat is diaconaat voor de jeugd, maar ook door de jeugd, want jongeren kunnen juist iets betekenen voor andere jongeren of ouderen, in de buurt of verder weg.

Evenals in het overige diaconale werk binnen de gemeente, moeten ook in het jeugddiaconaat de begrippen dienen, barmhartigheid, wederliefde en handelen centraal staan.

Ook jeugddiaconaat heeft tot doel: inhoud geven aan Gods opdracht een dienende Gemeente te zijn in kerk en samenleving.

De diaconie zal in samenwerking met de jeugdouderlingen en in overleg met de jeugdraad op jongeren gerichte activiteiten, zowel binnen de kerkelijke gemeente als daarbuiten, helpen organiseren en uitvoeren en jongeren informeren over en betrekken bij het diaconaat.

Het jeugddiaconaat in onze Gemeente zal gericht zijn op ontmoetingsdiaconaat en minder op gelddiaconaat, hoewel we dat laatste niet wordt uitgesloten. Het gestalte geven aan het “er zijn en je inzetten voor de ander” verdient prioriteit boven eenmalige geldinzamelingsacties voor goede doelen.

Wel willen we de jeugd leren met anderen te delen in hun materiële welvaart.

Ouderen en ziekenzorg

Gedurende het gehele jaar worden ouderen bezocht door de HVD. De ouderen en ziekenzorg wordt samen met de Hervormde Vrouwen Dienst uitgewerkt.

De diaconie heeft zitting in het Zorgteam Beekbergen. Het zorgteam Beekbergen overlegt met de gemeente over de juiste uitvoering van de WMO voor dorpsbewoners. Dorpsbewoners met een hulpvraag komen zo in zicht bij de diaconie en kunnen door de diaconie worden geholpen indien die niet vanuit de WMO kan of wanneer er een andere hulpvraag is.

Maatschappelijke noden

De diaconie is en blijft actief op het gebied van onderlinge dienstverlening, het bestrijden van eenzaamheid en financiële hulpverlening.

De diaconie heeft jaarlijks contact met de volgende dienstcommisies, en ondersteunt deze diensten bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

 • Hervormde vrouwendienst
 • Wereldwinkel
 • ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Buitenland commissies (Oost-Europa, Ghana)

Wereldwinkel

Door de Hervormd/Gereformeerde Werkgroep Werelddiaconaat is de wereldwinkel in Beekbergen opgericht. In de mooie wereldwinkel kunt u terecht voor dagelijkse producten en mooie cadeauartikelen. Het assortiment bestaat uit producten waarvan de vervaardiging niet ten koste gaat van de mensen, maar de mensen helpt een menswaardig bestaan op te bouwen. De winkel wordt gerund door vrijwilligers. De openingstijden zijn:

ma. 13.30 – 17.30; di. t/m vr. 10.00 – 17.30; za. 10.00 – 16.00 uur.

Wij begroeten u graag in onze winkel aan de Dorpstraat 41b, tel. 506 27 75. Wilt u meer weten of mee werken, neem dan contact op met:

Lien Buitenhuis, tel. 506 20 26 of Evert Jan Plante, tel. 506 22 08.

Oost-Europa commissie

Jarenlang heeft de commissie goede gebruikte kleding ingezameld, gesorteerd en hoofdzakelijk naar Roemenië gebracht. Door ruimtegebrek bij het Hooge Pad en verschuiving van transporten naar andere landen heeft de commissie de samenwerking met WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) gezocht.

U kunt uw kleding elke dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur brengen bij WHOE aan de Prinsenweide 14 in Apeldoorn-Noord. Desgewenst kunt u ook een afspraak maken, tel.: 055-82 00 200

Belangrijkste doel van de commissie is om op diaconale wijze contacten te onderhouden en het financieel ondersteunen van verschillende projecten in Oost-Europa.

De Oost-Europa Commissie valt onder de diaconie van onze kerk. Per jaar zijn er een aantal collecten bestemd voor dit werk in Oost Europa. Wilt u dit werk in uw gebeden gedenken?

Informatie bij:

 • Jan Willem Bergman, tel. 055-506 10 64, e-mail: bergmanjw@hotmail.com
 • Jan Bart Hartman, tel. 055-506 36 01, e-mail: j.b.hartman@hccnet.nl
 • Ria en Freek Duursma, tel. 055-542 93 33, e-mail: mariaduursma@kpnmail.nl

Banknummer Oost-Europa Commissie: NL03 RABO 0306 0206 45

Ghana

De Ghana Commissie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met het Offin Children’s Centre in Offinsu Ghana. Het Offin Children’s Centre is sinds 2005 een project dat ondersteund wordt door de diaconie. Het centrum is een niet overheidsorganisatie die werkt om de opvoedkundige gezondheids en sociaal-economische behoeften van minder bevoordeelde en kwetsbare kinderen in Ghana te verbeteren en te onderhouden. De ouders van deze kinderen hebben hiv/aids, zijn te arm om hun kinderen te onderhouden of zijn overleden. Het centrum is in 1996 opgericht door Mary Oesi. Het was niet eenvoudig om het centrum op te zetten, maar als toegewijde christen en sociaal werkster wilde ze niet opgeven om haar doel te bereiken: het voeden en kleden van kinderen en hen te voorzien van basisbehoeften die hen in staat stellen om een normaal en gezond leven te leiden nu en in de toekomst. Dit wordt bereikt door scholing. Middels scholing zijn de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en levert men een bijdrage aan de ontwikkeling van Ghana.

Ondersteuning vanuit de diaconie:

 • Jaarlijkse bijdrage voor het schoolgeld van enkele jongeren;
 • Het inzamelen van gelden voor eenmalige projecten.

Een aantal gemeenteleden beheren de financiën, bereiden acties voor en voeren de projecten uit. Omdat er regelmatig een werkbezoek aan het centrum wordt gebracht is er goed overzicht op de uitvoering van de projecten en de besteding van de gelden.

Gerealiseerde projecten:

 • Aanleg van elektriciteit;
 • Bouw van twee huizen;
 • Aanleg watervoorziening;
 • Ondersteuning kippenfarm.

In contact met de Vervolgde Kerk

Tot de zorg van de gemeente van Christus behoort ook het omzien naar degenen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Actueel hierin zijn degenen die worden vervolgd om hun geloof in Jezus Christus. In een groot aantal landen bestaat geen vrijheid van geloof, ondanks dat in een aantal van deze landen de grondwet voorziet in vrijheid van religie. De gemeente van Beekbergen ondersteunt de activiteiten van Open Doors. Deze organisatie is de helpende hand voor veel vervolgde christenen. In de gemeente van Beekbergen is de werkgroep Open Doors actief voor wat betreft de volgende taken:

 • Informatieverstrekking aan de gemeente via acties, het kerkblad en presentaties;
 • Contact met de Diaconie over financiële ondersteuning van het werk van Open Doors;
 • Het aanreiken van gebedsonderwerpen voor de wekelijkse erediensten;
 • Het 2-maandelijks aanreiken van 5 gebedspunten per e-mail over vrouwen in de Vervolgde Kerk aan betrokken bidders in de gemeente (Women to women);
 • Het reguliere contact met het landelijke kantoor van in Ermelo;
 • Het deelnemen aan landelijke contact- en informatiedagen.

De O.D.- werkgroep bestaat uit de volgende personen: Karin Haijes, Jan en Janny Hekman (jshekman@xs4all.nl)