PKN

Onze Hervormde Gemeente maakt deel uit van  en is dus verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij hebben in overleg met de gemeente besloten dat we de naam Hervormde Gemeente blijven gebruiken. Wij hechten binnen het grotere verband aan deze eigen identiteit.

Onze Hervormde Gemeente behoort tot de Classis Veluwe.

Onze gemeente kent vanouds veel schakeringen en stromingen, net als de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk.

Onze huidige gemeente is te karakteriseren als van confessionele signatuur. Confessioneel in de zin zoals in de kerkorde, met name in de artikelen l-1-4  en l-1-9 verwoord. In deze eerbiedwaardige traditie staan wij. In deze weg van het belijden van de Kerk willen wij ook blijven, saamhorig met allen die ons voorgingen en op deze basis solidair met allen die zich met onze gemeente verbonden weten.

Doop, Huwelijk en Heilig Avondmaal

Ten aanzien van deze bijzondere zaken zijn de volgende regels in de Plaatselijke Regeling vastgelegd:

  • Heilige Doop. Voor deze bediening geldt: met de doopouders wordt een doopgesprek gevoerd over de betekenis van dit sacrament en de verantwoordelijkheid die doopouders op zich nemen om hun kind te laten dopen. Wij zoeken nog naar wegen om dit gesprek zodanig uit te breiden dat meer recht wordt gedaan aan dit gebeuren, ook aan de verantwoordelijkheid van de gemeente, in wier midden een kind gedoopt wordt.
  •  Huwelijk. Over andere verbintenissen dan die tussen man en vrouw wordt veel gesproken en geschreven. Wij hebben als kerkenraad zorgvuldig over deze tere dingen gesproken. We hebben een en ander met onze gemeente gedeeld en besloten om daartoe – een zegen vragen in het midden van de gemeente voor mensen van hetzelfde geslacht, die een verbintenis van liefde en trouw willen sluiten – niet over te gaan.
  • Heilig Avondmaal. Ten aanzien van de viering van het Heilig Avondmaal geldt in onze gemeente de regel: belijdende leden worden genodigd.