Impressie generale synode Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 21 en 22 april 2022  

Op 21 en 22 april 2022 was er een vergadering van de generale synode in de vertrouwde omgeving van congrescentrum De Werelt in Lunteren. Deze impressie geeft een beeld van de belangrijkste agendapunten. Het doel van de impressie is om het werk van de generale synode dichter bij de kerkenraden en gemeenten te brengen.  

De vijf vertegenwoordigers vanuit de classis Veluwe naar de generale synode proberen de belangen van diverse gemeenten en diaconieën zo goed mogelijk te behartigen. Voor mij is het nu het derde jaar. Dat betekent dat als God het mij geeft ik nog drie jaar naar de generale synode afgevaardigd mag zijn. Daarnaast mag ik al acht jaar lid zijn van het CCBB Gelderland en dat hoop ik nog vier jaar te doen. Eigenlijk wel een mooie combinatie om ouderling te zijn in de Hervormde gemeente Voorthuizen en daarnaast bezig te zijn voor de generale synode en het CCBB. Het CCBB staat voor classicaal college behandeling beheerszaken en bestaat voor mij vooral uit het beoordelen van jaarrekeningen en begrotingen in de ringen Hattem, Harderwijk en Nijkerk.  

De generale synode is een mooie gelegenheid om een beter beeld te krijgen van de breedte van de Protestantse Kerk. Er zijn veel mensen met passie en gedrevenheid bezig om invulling te geven aan het kerkzijn voor de komende jaren.  

Wat ons gezamenlijk bindt is het één zijn in Christus. Dankbaar zijn voor wat God ons geeft en vertrouwen hebben dat God ons helpt om naar zijn wil te leven en handelen.  

Het is ook goed om te weten dat deze impressie geplaatst wordt op de website van de classis en toegezonden aan de kerkbladen. 

Werkwijze generale synode 

Periodiek denkt de generale synode na over haar eigen werkwijze. Bereiken we wat we willen bereiken? Het gaat vooral om de ondersteunende taak naar de gemeenten. Daarvoor is er een woud van kerkelijke organen die adviseren en/of meedenken. Aan de ene kant is er het gevaar dat we als generale synode teveel met onszelf bezig zijn en te weinig met gemeenten. Aan de andere kant zien we ook dat er gemeenten zijn die onvoldoende visie op de toekomst hebben en daarmee hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. Het is een verantwoordelijkheid van de generale synode om richting te geven. Richting die kan bestaan uit (dikke) rapporten en notities, maar naar mijn mening meer uit het bezoeken van gemeenten. Als afgevaardigden naar de generale synode hebben we al een voorgestelde verandering opgepakt. Het is gebruikelijk dat vooraf aan de vergadering van de generale synode de primi (1e) afgevaardigden een vooroverleg houden. Deze keer zijn ook de secundi (reserve) afgevaardigden uitgenodigd voor het vooroverleg. Het bevordert de betrokkenheid en verbreed de ervaring en kennis van de landelijke en classicale organen van de Protestantse Kerk.  

Vestigingsplaats Protestants Theologische Universiteit (PThU) 

Op de agenda stond het voorstel om de PThU te verplaatsen van Amsterdam (Vrije Universiteit) en Groningen (Universiteit Groningen) naar Utrecht (Universiteit Utrecht). Na veel uitleg en discussie is besloten dat het Utrecht wordt. De gedachte er achter is, dat op deze wijze de opleidingen voor de komende jaren het beste gewaarborgd worden. Het ging niet alleen om een keuze voor een plaats, maar ook om het grote belang van goede opleidingen. Zeker nu er zorgen zijn over de toeloop van studenten voor een predikantenopleiding. Nu al is het soms moeilijk om vacatures van predikanten vervuld te krijgen. Er zijn eigenlijk te weinig predikanten.  

d moderamen 

Jolanda Aantjes is benoemd tot lid van het moderamen van de generale synode 

Jolanda Aantjes is benoemd tot lid van het moderamen en voor ons geen onbekende. Zij is afgevaardigde van de classis Veluwe en nu benoemd tot lid van het moderamen. Ze was al lid van de classis Veluwe. Jolanda is als kerkelijk werker en pastor werkzaam in de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden. We wensen Jolanda Gods zegen bij het werk in het moderamen.  

Vanuit de classis Veluwe hebben we nu een tweede lid in het moderamen. Het andere lid is Carel de Vries. Carel is ouderling-kerkrentmeester in de Hervormde wijkgemeente Oude kerk te Ede. 

Geroepen om te dienen 

Het rapport Geroepen om te dienen is een onderzoek naar de praktijk van kerkelijk werkers en, in mindere mate, naar predikanten in de kerk. Het rapport  is een onderdeel van een brede bezinning op het ambt en de toekomst van ons kerkzijn. Voor 2 juli as. staat er een extra vergadering van de synode gepland om te spreken over de meer theologische visie op het ambt. Uit het rapport blijkt o.m. het volgende: 

Ongeveer de helft van de kerkelijk werkers is in dienst van het pastoraat. De andere helft is werkzaam in missionair werk, jeugdwerk, diaconaat en meer ondersteunende taken. De verwachting is dat het aantal beroepbare gemeentepredikanten en kerkelijk werkers de komende jaren afneemt. Deze verwachting benadrukt de noodzaak om na te denken over de positie van beroepskrachten voor het kerkzijn de komende jaren. De samenwerking tussen predikanten en kerkelijk werkers loopt van goed naar niet zo goed. Om verbeteringen te realiseren is een goede taakafbakening, transparante communicatie en aandacht voor samenwerking bij de kerkelijke opleidingen erg belangrijk. Ook de kerkenraad moet zorgen voor een goede relatie met haar kerkelijk werkers. Een ander punt is de regelgeving rond bijvoorbeeld het preekconsent. De praktijk botst met de regelgeving. Er zijn diverse kerkelijk werkers die taken uitvoeren die zij conform de regelgeving niet mogen doen. Reparatie van de regelgeving is noodzakelijk.  

Kerkordezaken  

In de kerk zijn er veel regelingen om de arbeidsvoorwaarden van predikanten, kerkelijk werkers en andere betaalde krachten goed op orde te hebben. Eén van de punten die op de agenda stond was de consulentenregeling. Kort samengevat betekent het dat er een vergoeding gegeven moet worden voor een consulent. Wanneer er een vacature ontstaat is het noodzakelijk dat er een consulent wordt benoemd. De belangrijkste rol van een consulent is het begeleiden van het beroepingswerk. Tijdens het gesprek bleek dat er behoefte is aan een heldere communicatie over de taak en vergoeding van een consulent.  

Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen, afgevaardigde van de classis Veluwe. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s