Toelichting Begroting Diaconie 2022 

Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie (levend geld en door te zenden collectes). De diaconie bezit vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie (baten onroerende zaken). 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.  

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. 

Het uitgangspunt voor de begroting 2022 is de vastgestelde jaarrekening voor 2020 geweest. Door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zijn nieuwe richtlijnen voor begroting en jaarverslaggeving PKN vastgesteld. Hierdoor zijn er binnen de begroting 2022 enkele posten die afwijken tov begroting 2021. Deze worden hieronder kort toegelicht. 

– Opbrengsten uit Rente, dividenden en beleggingen: rente van rentecertificaten worden nu begroot bij opbrengsten financiële activa en niet meer onder rente banken 

– Opbrengsten zending worden nu begroot onder zending en evangelisatie en niet meer onder overige opbrengsten diaconaal/missionair werk 

Opbrengsten en Baten: 

De pachtopbrengsten (opbrengsten ontroerende zaken) zijn de afgelopen jaren gestegen. Het bedrag in de begroting 2022 is hier op aangepast. Daarnaast heeft de diaconie in 2021 een perceel grond aangekocht aan de Ruggeweg in Beekbergen. Ook dit perceel is verpacht. 

De opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen is lager begroot. Dit wordt veroorzaakt door de lage rente op de lopende rekeningen en spaarrekening. Daarnaast zijn er rentecertificaten met een hoge rente na afloop van de rentetermijn omgezet naar de huidige geldende lagere rente. Ook is er een rentecertificaat verkocht om het genoemde perceel grond aan te kopen. Dit alles leidt tot lagere rente opbrengsten.Uitgaven en kosten: 

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen zijn bijgesteld op basis van realisatie 2020. Dit betreft met name de beheerskosten en overige kosten gronden diaconie. 

Onttrekking bestemmingsfondsen 

De jaarlijkse uitgaven (lasten) zijn hoger dan de jaarlijkse inkomsten(baten) omdat de diaconie ook het vermogen wat beschikbaar in fondsen en voorzieningen ten goede wil laten komen aan het diaconale werk. Dit bedrag is in de begroting voor 2022 vastgesteld op € 20.000  

Overeenkomstig onze plaatselijke regeling ligt de begroting gedurende de periode van 1 december tot en met 14 december  ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Mocht u deze in willen zien of anderszins vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via het mailadres jan.vijfhuizen@hgbb.nl . Graag maak ik dan daarvoor met u in deze periode -en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen- een nadere afspraak om de begroting 2022 nader in te zien en eventuele vragen te beantwoorden. 

Jan Vijfhuizen. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s