Hervormde gemeente Beekbergen gaat (verder) digitaal

In de vorige editie van Kerkklanken hebben we u reeds geïnformeerd over de “stappen voorwaarts” die we aan het maken zijn op het gebied van communicatie. De wens naar een dynamischer communicatie leeft al langer en in de afgelopen maanden is daar hard aan gewerkt door een klein team.

Het Communicatieplan, dat voor de zomer is opgesteld door deze werkgroep, is door de kerkenraad geaccordeerd. Nu is het zaak dit in actie om te zetten. Daartoe lagen er enkele voorstellen die in de kerkenraadsvergadering van 14 november tot besluitvorming hebben geleid.

De meest in het oog springende vernieuwing is het aanbrengen van projectieschermen ter ondersteuning van de erediensten. Besloten is tot de aanschaf van deze schermen; de schermen zullen ergens in het voorjaar van 2019 worden geplaatst. We hebben hiervoor een plan laten uitwerken waarbij de schermen zo geplaatst worden, dat het historisch karakter van ons mooie kerkgebouw wordt gerespecteerd.

Op basis van ervaringen in veel andere kerkelijke gemeenten verwachten wij dat dit een verbetering zal geven aan onze erediensten. We kunnen liederen projecteren. Hierdoor hoeven we ook niet meer een papieren liturgie te maken, drukken en ronddelen, zoals we nu nog bij veel diensten doen. We zullen informatie kunnen delen die nu in de mededelingen voorafgaand aan de dienst worden voorgelezen. De diensten kunnen te zijner tijd gewoon weer om 10 uur en 19 uur aanvangen met een kort welkom in plaats van soms lange afkondigingen.

Natuurlijk zullen we voorzieningen moeten treffen voor degenen die niet in ons kerkgebouw aanwezig zijn, maar wel de diensten volgen. Daarom wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in KerkTV. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn in ons kerkgebouw kunnen daarmee de diensten met geluid èn beeld volgen. Dat geeft een betere beleving van de diensten. U zult te zijner tijd geïnformeerd worden hoe u aangesloten kunt zijn op KerkTV.

Deze veranderingen vragen aandacht. De introductie moet goed verlopen. Maar er is blijvend aandacht nodig: geregeld moeten mensen de liturgie in een presentatie verwerken en tijdens de dienst de projectie bedienen. We zijn dan ook op zoek naar mensen die willen meewerken in het op te richten projectieteam. Daar hebben we natuurlijk mensen voor op het oog, maar als u mee wilt werken om bij toerbeurt de projectie te bedienen, dan heel graag. Meld u zich dan bij ondergetekende.

En dan de website: In de afgelopen tijd is de website al sterk verbeterd, en per 1 december zal dat nog zichtbaarder zijn met een nieuwe inrichting en uitstraling. Dit zal beslist bijdragen tot een betere informatie naar mensen binnen en buiten onze gemeente.

Tenslotte, mocht u zich minder gemakkelijk voelen bij deze nieuwe vormen van communicatie: Kerkklanken en Kerkradio blijven gewoon beschikbaar zolang dit gewenst wordt. Dus u hoeft niet te veranderen.

Namens de kerkenraad en de werkgroep Communicatie,

Milo Laseur