Uitgangscollecte zondag 15 januari, IZB 

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie. 
IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad terzijde, bij het vervullen van hun missionaire roeping. Het is hun verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen. 

Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Hun werk is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Elke gemeente en elke context vraagt om een eigen aanpak; daarom is hun dienstverlening veelzijdig, toegespitst op uw situatie. 

Via IZB Focus adviseren en ondersteunen ze kerkenraden en gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van missionair beleid. Ze helpen hen om te werken aan missionaire bewustwording, het vergroten van draagvlak voor activiteiten. 

Voor de nascholing en toerusting van predikanten hebben ze een aparte afdeling opgezet, Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. 

In specifieke situaties biedt de IZB gemeenten de gelegenheid om voor een bepaalde termijn een evangelist aan te stellen. In de loop der jaren hebben ze een ruime ervaring opgedaan met dergelijke missionaire projecten. In dorpen en steden, in achterstandsbuurten en nieuwbouwwijken. Op dit moment zijn er via IZB Impact meer dan 20 missionaire (pioniers)projecten, de meeste in of rond de grote steden. 

Jaarlijks zenden ze ruim 400 jongeren uit, voor IZB Dabar:evangelisatie- en recreatiewerk op campings in Nederland. 

Ze verzorgen de uitgave van enkele bladen: Echo (een tijdschrift ter ondersteuning van missionaire contacten) en Lichtspoor (te gebruiken bij ouderenbezoekwerk). 

Tenslotte: de IZB is een vereniging. Hun werk kan voor een deel worden bekostigd door de contributies van de ca. 20.000 leden. Voor het overige zijn ze aangewezen op giften en collecten. 

Omdat er regelmatig de gevraagd wordt waar de letters IZB voor staan. De officiële benaming luidde bij de oprichting: ‘Hervormde Bond voor Inwendige Zending’; ze gebruiken nu alleen de afkorting).