Dienst Dorpskerk 5 september

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst wordt het Heilig Avondmaal bediend. Het is de eed waarmee de Heer de betrouwbaarheid van Zijn beloften voor ons onderstreept. Hij geeft eerder Zichzelf prijs dan dat Hij ons aan ons lot overlaat. Deze zelfopofferende liefde wordt voor ons tot voedsel voor onze ziel. Laten we dankbaar gebruik maken van dit geloofsversterkende ritueel dat Jezus ons Zelf heeft gegeven. 

De bediening zal opnieuw gebeuren met inachtneming van alle coronamaatregelen. Diakenen zullen gemeenteleden om beurten uitnodigen brood en wijn te halen bij uitdeelpunten in de kerk, waarna we gezamenlijk zullen eten en drinken als gedachtenis aan en gemeenschap met Christus. We vervolgen in de dienst de lezing uit de Hebreeënbrief. We lezen uit Hebreeën 8 over de rijkdom van het nieuwe verbond. 

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

Ook in de avonddienst vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. Tegelijk willen we in deze dienst God danken en loven voor Zijn onuitsprekelijk grote genade in Jezus Christus. We lezen Hebreeën 10:19-25.  

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 5 september diaconie
– 5 september in onze gemeente
– 5 september uitgangscollecte
– 5 september avondmaalcollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het plaatselijk Jeugdwerk.

Avondmaalcollecte:

De avondmaalcollecte is bestemd voor de Noodpot, Gambia.   

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.