Dienst Dorpskerk 4 september

Ochtenddienst:  

In de morgendienst zal het Heilig Avondmaal bediend worden, DV. Ik vind het erg fijn dat ons afscheid zo gepland kon worden dat we deze avondmaalszondag nog samen mogen beleven. Waar Jezus Christus zichzelf geeft in brood en wijn, daar wordt zijn gemeente gevormd en gebouwd en bemoedigd. Daar wordt Gods liefde en barmhartigheid zo onvoorstelbaar rijk uitgedeeld, dat er plaats is voor ieder die daar honger of dorst naar heeft. En we worden als deelnemers van deze wonderlijke maaltijd van Gods liefde op onze beurt ingeschakeld om die liefde en barmhartigheid weer verder te delen met de mensen om ons heen. Tot de Heer komt en het alles volkomen vervuld zal worden in de heerlijkheid van zijn Koninkrijk. 

We lezen in deze avondmaalsdiensten het zogenaamde ‘Hogepriesterlijke gebed’, uit Johannes 17. De Heer Jezus bad dit gebed kort voor Hij gevangengenomen en gekruisigd werd. Het was niet alleen een gebed voor zichzelf, maar ook voor zijn kerk, voor wie Hij het offer van zijn leven zou brengen. 

De avondmaalsbediening vindt nog in coronastijl plaats. We horen toch om ons heen van besmettingen en ieder kijkt hoe het dit najaar zal gaan. Hopelijk zal er niet teveel narigheid van komen, zal de opleving van het virus steeds verder uitdoven en zal de avondmaalsbediening op termijn weer op de vertrouwde manier, aan de tafels in het koor van de kerk kunnen plaatsvinden. 

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

In de avonddienst wordt de avondmaalsbediening voortgezet. De dienst staat in het teken van de dankzegging en lofprijzing voor Gods grote genade. We lezen verder uit het Hogepriesterlijk gebed van Johannes 17.  

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 4 september diaconie
– 4 september werk in onze gemeente
– 4 september werk avondmaalcollecte
– 4 september uitgangscollecte

Avondmaalcollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor ZOA, Noodhulp Africa.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.