Dienst Dorpskerk 12 juni

Ochtenddienst:  

De eerste christenen kregen al snel te maken met vervolging en buitensluiting. Dat is nog steeds voor veel christenen wereldwijd dagelijkse realiteit. In de morgendienst willen we hier bijzonder bij stilstaan, met ondersteuning van de stichting Open Doors. We lezen uit de Bijbel uit Markus 3:20-35. 

Naast voorbede voor vervolgde geloofsgenoten, doen we ook voorbede voor broers en zussen uit de kring van de gemeente die langdurig met ziekte te kampen hebben. Wat is het belangrijk om biddend om elkaar heen te staan, in de kerk en thuis. 

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

In de avonddienst is er een zangdienst. De zondag na Pinksteren wordt ook wel de zondag van de Drie-eenheid genoemd. De Vader heeft immers zijn Zoon gestuurd (Kerstfeest), die voor ons is gestorven en opgestaan (Paasfeest) en ten hemel is gevaren (Hemelvaartsdag). Nu Hij ook de Heilige Geest heeft gegeven (Pinksterfeest) zingt de kerk de lof van de Drie-enige God. Jong en oud van harte welkom om samen te zingen tot eer van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

   

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 12 juni diaconie
– 12 juni werk in onze gemeente
– 12 juni uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.