Uitgangscollecte IZB

IZB in een notendop

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie.
Tussen twee haakjes: de officiële benaming luidde indertijd ‘de Hervormde Bond voor Inwendige Zending’ – tegenwoordig gebruiken alleen de afkorting, IZB.
IZB is een missionaire dienstverlener: zij helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is hun verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.
Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. IZB haar werk is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Elke gemeente en elke context vraagt om een eigen aanpak; daarom is hun dienstverlening veelzijdig, toegespitst op onze situatie.
IZB adviseert kerkenraden en gemeenten bij het ontwikkelen van missionair beleid. Ze helpen hen om te werken aan missionaire bewustwording, het vergroten van draagvlak voor activiteiten. Soms kan een kortlopend onderzoek (quick scan) bijdragen aan de bezinning en de beleidsvorming.
Missionair werk in deze tijd is niet eenvoudig. Maar je kunt je er wel in bekwamen. De IZB biedt voor allerlei cursussen aan om gemeenteleden toe te rusten tot vrijmoedige getuigen van Jezus Christus, in woord en daad. Bijvoorbeeld met cursussen als Gunnend geloven, Zoeken naar woorden, of een cursus over Moeilijke vragen die vaak aan de orde komen in gesprekken over het geloof.
Voor de nascholing en toerusting van predikanten heeft IZB een aparte afdeling opgezet, Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging.
In specifieke situaties biedt de IZB gemeenten de gelegenheid om voor een bepaalde termijn een evangelist aan te stellen. In de loop der jaren hebben we een ruime ervaring opgedaan met dergelijke missionaire projecten. In dorpen en steden, in achterstandsbuurten en nieuwbouwwijken. Op dit moment zijn er zo meer dan 20 missionaire projecten, de meeste in of rond de grote steden.
IZB voorziet gemeenten ook van hulpmiddelen voor missionair werk. Bijvoorbeeld materiaal voor een originele marktkraam tijdens de jaarlijkse braderie, of een evangelisatietijdschrift gericht op rand- en buitenkerkelijken.
Tenslotte: de IZB is een vereniging. Hun werk kan voor een deel worden bekostigd door de contributies van de ca. 25.000 leden. Voor het overige zijn zij aangewezen op giften en collecten.